Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU NA PLATFORMIE ENTERPRISE ACADEMY

Akademia prowadzi platformę internetową Enterprise Academy dostępną pod adresem http://enterpriseacademy.pl w której to umożliwia Klientowi między innymi korzystanie z funkcjonalności Sklep zgodnie z opisanymi niżej warunkami.

Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest warunkiem do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży bądź umowy najmu/dzierżawy za pośrednictwem Sklepu.

§ 1
DEFINICJE

Zwroty pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:
Akademia/SprzedającyAgata Szadyn- Tymicka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PHU „PRESTIŻ” Agata Szadyn – Tymicka, Wielobycz 25, 22-315 Gorzków NIP 5641728330;
Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która jest zarejestrowanym użytkownikiem Platformy i która zawiera umowę sprzedaży bądź umowy najmu/dzierżawy za pośrednictwem Sklepu.
Enterprise Academy/Platforma – platformę internetową dostępną pod adresem http://enterpriseacademy.pl
Sklep – funkcjonalność Platformy pozwalająca na zakup dóbr cyfrowych bądź najem lub dzierżawę rzeczy ruchomych od Akademii przez Klienta,
Produkt – dobra cyfrowe (towary cyfrowe lub usługi cyfrowe) bądź rzeczy ruchome które są oferowane w Sklepie do sprzedaży, najmu lub dzierżawy.

§ 2
ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

1. Właścicielem Sklepu jest Agata Szadyn – Tymicka, ul. Wielobycz 25, 22-315 Gorzków, NIP: 5641728330.

2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@enterpriseacademy.pl lub za pośrednictwem nr tel. 505 648 985.

3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie należy dokonać wyboru Produktów i umieścić je w tzw. koszyku.

4. Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak adres dostawy, dane do faktury, adres i sposób dostawy (jeżeli dotyczy), sposób płatności itp.

5. Klient w toku procesu Zamówienia powinien dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z dóbr cyfrowych.

6. Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych koniecznych do realizacji zamówienia, to jest imienia, nazwiska, bądź nazwy podmiotu, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu dostawy (jeżeli jest wymagany). Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

7. Klient w Sklepie jest jasno informowany o głównych cechach Produktu, jego cenie, a także opłatach za transport.

8. Klient wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży, najmu lub dzierżawy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub podobnego, równoważnego, jednakże umowa taka zostaje zawarta w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą.

9. Realizacja zamówienia (przygotowanie towaru do wydania/dostawy lub też udostępnienie dóbr cyfrowych) rozpoczyna się nie wcześniej niż po skutecznej zapłacie przez Klienta.

10. W przypadku ewentualnej niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

§ 3
CENY I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i jeżeli zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zawiera się on w podanej cenie.

2. Do ceny Produktów stanowiących rzeczy ruchome (a nie dobra cyfrowe) może być doliczony koszt dostawy (zależnie od przyjętego sposobu dostawy).

3. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, co nie ma wpływu na Produkty sprzedane lub wynajęte/wydzierżawione. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT) przesyłana drogą elektroniczną.

5. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
– poprzez wszelkie metody płatności dostępne w bramce płatniczej Przelewy24.

 • 1. Dostawcą bramki płatniczej jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • 2. Koszty płatności poprzez bramkę płatniczą są ponoszone przez Akademię.
 • 3. Dostawa Produktów innych niż dobra cyfrowe następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt i czas dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
 • 4. Dostawa Towaru możliwa jest:

  • a) za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich
  • b) za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • 5. Dostawa Produktów innych niż dobra cyfrowe odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 6. W przypadku dóbr cyfrowych produkt albo niezbędne dane do skorzystania z dobra cyfrowego zostaną przesłane na wskazany adres e-mail.
 • 7. W momencie gotowości Produktu do odbioru/wysłania, na adres poczty elektronicznej Kupującego przesyłana jest informacja o realizacji zamówienia i ewentualnie sposobie skorzystania z dobra cyfrowego.
 • 8. W momencie doręczenia produktu Kupujący zobowiązany jest do jego zbadania pod względem zgodności z Zamówieniem.

§ 4
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, a także do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287; dalej jako „Ustawa”) Konsumentowi z zastrzeżeniem ust. 1 przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy. Ww. prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wejścia przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią w posiadanie produktu, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów; zaś dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Akademię (sprzedającego), tj. Agata Szadyn- Tymicka, ul. Wielobycz 25, 22-315 Gorzków,NIP: 5641728330, nr tel.: 505 648 985, adres e-mail: kontakt@enterpriseacademy.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: https://enterpriseacademy.pl/wp-content/uploads/2023/04/Enterprise_Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed jego upływem.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Akademii (sprzedającemu) lub przekazać go osobie upoważnionej przez Akademię (sprzedającego) do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Akademia zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 6 powyżej w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i ewentualnego udostępniania ich osobom trzecim..

8. Akademia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Produktu, z tym zastrzeżeniem, że Akademia jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy.

9. Akademia dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa Akademii, a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Akademia jest zobowiązana do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Klientom nabywającym dobra cyfrowe (treści cyfrowe/usługi cyfrowe), chyba że wyraźnie w opisie Produktu zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę.

13. Jeżeli Akademia nie dostarczyła treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa Akademię do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.

14. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
 • konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 5
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE CO DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW – DÓBR CYFROWYCH

1. Produkty cyfrowe dostępne są wyłącznie dla zalogowanych Klientów.

2. Akademia informuje, że wszelkie Produkty cyfrowe dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie tych Produktów bez zgody ich autorów stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poprzez zakup Produktów cyfrowych rozumie się udzielenie licencji na nieograniczone terytorialnie i liczbowo możliwość odtwarzania materiałów video lub audio.

4. Udzielona licencja jest licencją niewyłączną, odpłatną jednorazowo, a co do ograniczeń czasowych licencji zależy od informacji wskazanej w Sklepie w chwili składania zamówienia.

5. Akademia nie odpowiada za dostawców usług zewnętrznych takich jak serwis streamingowy Vimeo na którym przechowywane są wszelkie materiały video.

§ 6
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE CO DO NAJMU/DZIERŻAWY PRODUKTÓW – RZECZY RUCHOMYCH

1. Akademia przy pomocy Sklepu umożliwia najem lub dzierżawę rzeczy ruchomych oferowanych w Sklepie.

2. W przypadku gdy Klient zawiera umowę w celach czerpania pożytków z rzeczy (np. najem rzeczy w celach organizacji płatnego szkolenia) zawierana jest umowa dzierżawy a gdy nie występuje element czerpania pożytków, jest to umowa najmu.

3. Przedmiotowo istotne postanowienia tych umów takie jak okres trwania, przedmiot, czynsz określany jest w trakcie składania zamówienia przez Klienta.

§ 7
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące powinny być przesyłane na adres e-mail kontakt@enterpriseacademy.pl

2. Reklamacje takie będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia.

3. Reklamacje dotyczące płatności mogą być składane do Akademii, jednakże, jeżeli problem nie leży po jej stronie bądź też może być on rozwiązany jedynie przez operatora płatności, Akademia przesyła taką reklamację do operatora płatności. Reklamacja przesłana do operatora płatności jest rozpatrywana przez niego, zgodnie z wiążącymi operatora oraz Klienta stosunkami prawnymi.

4. Reklamacje dotyczące płatności mogą być składane bezpośrednio do operatora płatności, a w przypadku płatności dokonanych kartą płatniczą także bezpośrednio do wydawcy karty (banku).

5. Zawarte w niniejszym rozdziale postanowienia dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. W razie braku zgodności produktu z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności produktu na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).

7. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 • 1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i  dostępność aktualizacji;
 • 2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i  który przedsiębiorca zaakceptował.

8. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 • 1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • 2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

  • a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
 • 3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • 4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 7 lub 8, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 7 lub 8, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

11. W odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

12. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

13. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

14. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

15. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta produkt na swój koszt.

16. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

17. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • a. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 12;
 • b. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 13 oraz 14
 • c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • d. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 12-14 niniejszego Regulaminu;
 • e. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

19. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

20. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

21. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

22. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

23. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

24. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

 • a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 • b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

25. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

 • 1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • 2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

  • a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
 • 3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • 4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.

26. Sprzedawca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:

 • 1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 • 2) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

27. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z pkt 3 przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

 • 1) poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 • 2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.

28. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 25 lub 26, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

29. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

30. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

31. Akademia ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

32. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

33. Domniemania określone w pkt 31 oraz 32 nie mają zastosowania, jeżeli:

 • 1) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
 • 2) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

34. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

35. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.

36. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

37. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

38. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • 1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy prawo konsumentów;
 • 2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy prawo konsumentów;
 • 3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 • 4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy prawo konsumentów;
 • 5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

39. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

40. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

41. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt przedsiębiorcy.

42. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

43. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

44. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

45. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Akademia nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

46. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w pkt 45 nie będą wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta.

47. Akademia poinformuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

48. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 45, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Akademia poinformuje konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w pkt 49 oraz 50 poniżej

49. W sytuacji, o której mowa w pkt 48 konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w pkt 45 lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

50. Jeżeli Akademia zapewni konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym nie stosuje się uprawnienia, o którym mowa w pkt 49.

§ 8
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Akademia przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego świadczenia swoich usług, czyli prowadzenia platformy Enterprise Academy, w tym także Sklepu.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://enterpriseacademy.pl/politykaprywatnosci

3. Polityka prywatności jest zestawem informacji o celach i sposobach przetwarzania danych przez Akademię jako administratora tych danych, dlatego też nie stanowi części Umowy, a co za tym idzie, zmiany w Polityce prywatności nie stanowią zmiany samego Regulaminu bądź jakichkolwiek stosunków prawnych łączących Akademię i Klientów.

§ 9
WARUNKI TECHNICZNE UŻYTKOWANIA ENTERPRISE ACADEMY

1. Platforma Enterprise Academy jest dostępna pod adresem https://enterpriseacademy.pl a dla jej prawidłowego funkcjonowania konieczne są przeglądarki internetowe Google Chrome w wersji 87, Mozilla Firefox w wersji 84, Opera w wersji 68 lub Microsoft Edge w wersji 87, także wersje tych przeglądarek na urządzenia mobilne.

2. Akademia nie gwarantuje dostępności Enterprise Academy przez 100% czasu, jednakże zobowiązuje się informować Klientów o planowanych przerwach technicznych bądź wystąpieniu zdarzeń mogących wpływać na jakość funkcjonowania Enterprise Academy.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akademia jest uprawniona do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie, powiadamiając o tym z wyprzedzeniem 14 (czternastu) dni kalendarzowych (przed wejściem w życie tych zmian) zarówno poprzez komunikaty w samej platformie Enterprise Academy, jak i przesyłając Klientom stosowną informację na podany przy rejestracji adres e-mail.

2. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone przez Akademię powinien w terminie między dostarczeniem mu tej informacji a wejściem w życie stosownych zmian złożyć w formie wiadomości e-mail wypowiedzenie, które to będzie skuteczne z dniem pierwotnie planowanego wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

3. Regulamin i cała Umowa podlegają wyłącznie prawu polskiemu, a ewentualne spory między Akademią a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Akademii, chyba że Klient jest konsumentem.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w rozumieniu ww. rozporządzenia, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.

Akademia jest uprawniona do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Zasad na rzecz dowolnej osoby trzeciej o czym zawiadomi Klienta po ich przeniesieniu.