Regulamin użytkownika

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PLATFORMY 

ENTERPRISE ACADEMY

 

PHU Prestiż Agata Szadyn – Tymicka zwana dalej Akademią prowadzi platformę internetową Enterprise Academy dostępną pod adresem http://enterpriseacademy.pl w której to umożliwia Klientowi korzystanie z trzech głównych funkcjonalności: Panel Ekspertów, Sklep oraz Matching, zgodnie z opisanymi niżej warunkami. Akceptując niniejszy Regulamin Klient zawiera z Akademią Umowę o korzystanie z platformy Enterprise Academy (dalej Umowa).

 

§ 1 

DEFINICJE

Zwroty pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

 

Akademia Agata Szadyn – Tymicka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PHU „PRESTIŻ” Agata Szadyn – Tymicka, Wielobycz 25, 22-315 Gorzków
NIP 5641728330;
Klient osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację niniejszego Regulaminu zawarła Umowę o korzystanie z platformy Enterprise Academy, niezależnie od miejsca zamieszkania czy siedziby, 
Enterprise Academy/ Platforma platformę internetową dostępną pod adresem http://enterpriseacademy.pl 

Panel eksperta funkcjonalność w platformie Enterprise Academy dająca możliwość przeglądnięcia ofert, umówienia i skorzystania ze zdalnych konsultacji, szkoleń, warsztatów lub treningów przez Klienta na rzecz Klientów

 

Matching funkcjonalność pozwalająca na dopasowanie i połączenie, na podstawie danych ankietowych pozostawianych przez innych użytkowników, Klientów gotowych na szeroko rozumianą inwestycję w przedsięwzięcia biznesowe innych Klientów

 

Sklep funkcjonalność pozwalająca na zakup bądź najem/dzierżawę rzeczy ruchomych oferowanych przez Akademię

 

Ekspert – osoba świadcząca przy pomocy Platformy usługi na rzecz Klientów 

 

Startup – podmiot bądź grupa osób posiadających koncepcję biznesową i poszukująca źródeł finansowania za pośrednictwem platformy Enterprise Academy

 

§ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

 1. Od chwili skutecznej rejestracji na platformie Enterprise Academy jako użytkownik-Klient, (której to jednym
  z elementów koniecznych jest akceptacja niniejszego Regulaminu), Klient ma prawo do korzystania
  z zestawu funkcjonalności Enterprise Academy – Panel Ekspertów, Matching, Sklep. 
 2. Panel Ekspertów to zespół oprogramowania webowego na który składają się w szczególności: 

– możliwość przeglądania i skorzystania z ofert Ekspertów w zakresie ich usług w postaci zdalnych i odpłatnych konsultacji, szkoleń, warsztatów lub treningów w wersjach 1 na 1, webinar, konferencja, mastermind;

– możliwość przeglądania treści wytworzonych przez Ekspertów w formie zdjęć, opisów i video, swojej osoby jako profesjonalisty w danej dziedzinie odpłatnie bądź nieodpłatnie. 

 1. Matching to zespół oprogramowania webowego na który składają się w szczególności: 

– zautomatyzowane formularze ankietowe dla Startupów oraz potencjalnych inwestorów

– algorytmy dopasowujące Startupy oraz potencjalnych inwestorów na podstawie danych zawartych w formularzach 

– zautomatyzowane przekazywanie danych kontaktowych Startupów oraz potencjalnych inwestorów.

 1. Sklep to zespół oprogramowania webowego na który składają się w szczególności: 

– możliwość przeglądania ofert Akademii w zakresie ich sprzedaży dóbr cyfrowych (e-booki, webinary, nagrania z konferencji online, bilety na konferencję, gry biznesowe) lub najmu/dzierżawy rzeczy ruchomych urządzeń elektronicznych  (w szczególności laptopy, tablice interaktywne)

 

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA W PANELU EKSPERTÓW

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że w ramach Panelu Ekspertów, Ekspert świadczy usługi na jego rzecz odpłatnie
  i zgodnie z ustaloną przez niego stawką wynagrodzenia bądź to za sesję (rozumianą jako ustalony przez Eksperta czas) bądź w inny, jasny i zrozumiały dla Klienta sposób. Wynagrodzenie ustalone przez Eksperta w ten sposób, jest jawne dla wszystkich Klientów.
 2. Klient zobowiązuje się nie ustalać indywidualnie wynagrodzenia bezpośrednio z Ekspertem i zobowiązuje się nie korzystać ze znalezionego przy pomocy Platformy Eksperta żadnych usług, które mogłyby być świadczone przy jej pomocy. Jeżeli jednak natura konkretnej usługi (np. konieczność spotkania na żywo) nie pozwala na wykonanie usługi w pełni przy użyciu Platformy, wówczas Klient zobowiązany fakt takiego spotkania zaznaczyć na Platformie i rozliczyć się z Ekspertem przez Platformę.
 3. Klient zobowiązany jest używać platformy Enterprise Academy wyłącznie w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz dbając o dobre imię i wizerunek Akademii. Klient odpowiada wyłącznie za jakiekolwiek naruszenie przez niego praw osób trzecich w trakcie użytkowania Enterprise Academy
  i w razie skierowania przez te osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Akademii.  Klient zobowiązany jest uwolnić Akademię od jakiejkolwiek odpowiedzialności. W szczególności chodzi o sytuacje w których Klient publikowałby na platformie treści, poprzez które pośrednio lub bezpośrednio wykorzystywałby na platformie cudze przedmioty prawa własności intelektualnej, naruszałby dobra osobiste Klientów, osób trzecich bądź Akademii lub stanowiłyby treści pornograficzne.
 4. Klient jest świadom, iż Ekspert jest wyłącznie odpowiedzialny za należyte wykonanie na rzecz Klienta usług na które się umówili. Jednocześnie Klient może dowolnie kształtować stosunek prawny między nim, a Klientem w zakresie który nie jest sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI AKADEMII

 

 1. Akademia umożliwia Klientowi korzystanie z wszystkich funkcjonalności Panelu Klientów w Enterprise Academy
  w postaci w jakiej są one w danym momencie są dostępne. 
 2. Akademia zapewnia rozwiązania techniczne i organizacyjne pozwalające na zachowanie pełnej poufności komunikacji między Klientem a Ekspertem bądź Startupem, w szczególności nie nagrywa w żaden sposób Sesji bez wyraźnej woli Klienta, a wszelka komunikacja z innymi użytkownikami Platformy jest szyfrowana.
 3. Akademia odpowiada wobec Klienta wyłącznie za działania lub zaniechania, które miały wpływ na funkcjonowanie Platformy, a wyniku których Klient poniósł szkodę. Akademia nie odpowiada za działania lub zaniechania Ekspertów lub Startupów. Akademia nie odpowiada także za skutki działania siły wyższej.
 4. Akademia zapewnia najwyższą jakość działania Platformy, jednakże nie gwarantuje w żaden sposób jakości usług świadczonych przez Ekspertów ani też prawdziwości oświadczeń składanych przez Startupy. 
 5. Akademia nie odpowiada za dostawców usług zewnętrznych takich jak serwis streamingowy Vimeo na którym przechowywane są wszelkie materiały video. 

 

§ 4

WYNAGRODZENIE

 

 1. Akademia nie pobiera od Klienta żadnych opłat za rejestrację w Enterprise Academy ani też abonamentów lub innych podobnych opłat za samo korzystanie z Enterprise Academy. 
 2. Akademia może natomiast potrącać na swoją rzecz prowizje z wynagrodzenia płaconego przez Klienta na rzecz Eksperta w Panelu Ekspertów bądź kwot przekazywanych w ramach funkcjonalności Matching. 
 3. W przypadku Panelu Ekspertów prowizja jest elementem stosunku prawnego między Akademią a Ekspertem i nie dotyczy bezpośrednio Klienta w żaden sposób.
 4. W przypadku Sklepu jedynym wynagrodzeniem Akademii jest przychód ze sprzedaży bądź najmu/dzierżawy rzeczy. 

 

§ 5

ZAMKNIĘCIE DOSTĘPU DO ENTERPRISE ACADEMY

 

 1. Akademia może wypowiedzieć Umowę oraz zamknąć dostęp Klienta do platformy Enterprise Academy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli ten swoimi działaniami lub zaniechaniami narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, narusza prawa lub dobra osób trzecich albo też narusza dobre imię i wizerunek Akademii. 
 2. Jeżeli Klient narusza wyżej wskazane w sposób rażący wypowiedzenie może nastąpić bez wcześniejszego wezwania do zaprzestania. 
 3. Jeżeli Klient narusza wyżej wskazane, jednakże nie w rażący sposób, Akademia ma obowiązek wezwać go do zaniechania takich działań i naprawienia ich skutków w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy. 
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Enterprise Academy i zlikwidować swoje konto na platformie, bez wcześniejszego powiadamiania o tym Akademii, co rozumie się jako wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 6 

 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Akademia przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego świadczenia swoich usług, czyli prowadzenia platformy Enterprise Academy.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://enterpriseacademy.pl/politykaprywatnosci
 3. Polityka prywatności jest zestawem informacji o celach i sposobach przetwarzania danych przez Akademię jako administratora tych danych, dlatego też nie stanowi części Umowy, a co za tym idzie, zmiany w Polityce prywatności nie stanowią zmiany samego Regulaminu bądź jakichkolwiek stosunków prawnych łączących Akademię i Klientów. 
 4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Akademia precyzuje, że jeżeli Klienci, w trakcie korzystania z Panelu Klientów bądź też Matchingu przekazują Klientom bądź Startupom jakiekolwiek dane osobowe, co do których cele i sposoby przetwarzania określają wyłącznie tamte podmioty, to w takiej sytuacji Klient bądź Startup jest wyłącznym i samodzielnym administratorem takich danych osobowych, a Akademia jest jedynie procesorem takich danych (podmiotem przetwarzającym). Dlatego też, za przetwarzanie takich jako administrator odpowiada wyłącznie Klient bądź Startup i są one przetwarzane zgodnie z ustalonymi przez nich zasadami.

 

§ 7 

WARUNKI TECHNICZNE UŻYTKOWANIA ENTERPRISE ACADEMY

 

 1. Platforma Enterprise Academy jest dostępna pod adresem http://enterpriseacademy.pl a dla jej prawidłowego funkcjonowania konieczne są przeglądarki internetowe Google Chrome w wersji 87, Mozilla Firefox w wersji 84, Opera
  w wersji 68 lub Microsoft Edge w wersji 87, także wersje tych przeglądarek na urządzenia mobilne.
 2. Akademia nie gwarantuje dostępności Enterprise Academy przez 100% czasu, jednakże zobowiązuje się informować Klientów o planowanych przerwach technicznych bądź wystąpieniu zdarzeń mogących wpływać na jakość funkcjonowania Enterprise Academy.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Akademia jest uprawniona do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie, powiadamiając
  o tym z wyprzedzeniem 14 (czternastu) dni kalendarzowych (przed wejściem w życie tych zmian) zarówno poprzez komunikaty w samej platformie Enterprise Academy, jak i przesyłając Klientom stosowną informację na podany przy rejestracji adres e-mail.
 2. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone przez Akademię powinien w terminie między dostarczeniem mu tej informacji a wejściem w życie stosownych zmian złożyć w formie wiadomości e-mail wypowiedzenie, które to będzie skuteczne z dniem pierwotnie planowanego wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. Regulamin i cała Umowa podlegają wyłącznie prawu polskiemu, a ewentualne spory między Akademią
  a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Akademii, chyba że Klient jest konsumentem.
 4. Akademia jest uprawniona do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Zasad na rzecz dowolnej osoby trzeciej o czym zawiadomi Klienta po ich przeniesieniu.